Developers

Rajul
Rajul Bhatnagar
10BCE0040
Satyam
Satyam Krishna
10BCE0046
Shubham
Shubham Aggarawal
10BCE0444
Snehil
Snehil Modani
10BCE0445

Prince
Prince Shekhar Valluri
11BCE0269
Sai
Sai Sri Sathya
11BCE0126
Shreyas
Shreyas Deshmukh
11BCE0097
Abhishek
Abhishek Batra
11BCE0110
 

UI/UX Designers

 
Arvind
Aravind Prasad
11BEC0485
Vasu
Vasu Mahesh
11BCE0108
 
Back

Quick Links

Get Directions to VIT
×